Mi is utáljuk a kéretlen email-eket a túl szorosan követő hirdetéseket, és igen, néha meggondoljuk magunkat egy hírlevél feliratkozás után. Ezért minden felhasználónak biztosítjuk a szabad véleménynyilvánítás jogát, és maximálisan tiszteletben tartjuk a személyes adatokra, email küldésre vonatkozó kéréseket, jelöléseket.

A Kreatív Webdesign Tanfolyam igyekszik pontosan azokban a témákban megkeresni a honlap felhasználóit, amelyek iránt aktív érdeklődést mutatnak. Eddig is fennállt a hírlevelekről, ingyenes email-es tananyagokról való leiratkozás lehetősége, és eddig is csak annyi személyes adatot tartottunk nyilván, amely a kapcsolattartáshoz, a megrendeléshez, a számlázáshoz szükséges. Soha harmadik félnek nem adtunk ki adatot, és minden egyes felhasználói kérést, hacsak az nem ütközött jogszabályba mindig teljesítettünk. Most mindezeket az elveket sokkal részletesebben, a GDPR útmutatásai alapján újra fogalmaztuk.


KWT Adatkezelési Tájékoztató.

Kocsis Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő” ) mint az kreativwebdesigntanfolyam.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „ KWT Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a KWT Weboldalra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési elveit. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás a KWT Weboldalra látogatók és a KWT Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen „KWT Felhasználók”) adatainak kezelésére vonatkozik. A szolgáltatások az elérhető e-learning tananyagok tematikájának megküldését, iletve az e-learning tananyag vásárlói számára afelületre való belépési lehetőséget foglalják magukba.

A tájékoztatás kiterjed az Adatkezelő által a KWT Weboldalon kezelt személyes adatokra, a KWT Felhasználók személyes adatainak kezelése során követett elvekre és az adatkezelés gyakorlatára. A tájékoztatás a KWT Felhasználók kapcsolódó jog- gyakorlásának módját és lehetőségeit is ismerteti.
A KWT Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban körvonalazott és ismertetett adatkezelési gyakorlathoz.

1. Adatkezelési fogalmak

forrás: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

„adatkezelő”: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

„adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

„adatalany/érintett”: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 „személyes adat”: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 „az adatkezelés jogalapja”: az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

 „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 „adatfeldolgozó”: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

 „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. Adatkezelő adatai

Kocsis Katalin Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 1221 Budapest, Pedellus utca 58.
Adószám:
Képviseli: Kocsis Katalin
Email címe: kocsis.kata.virag@gmail.com

3. Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

A KWT Felhasználók a KWT Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
1. A KWT Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során a KWT felhasználók által megadott személyes adatok (lásd 3.1. rész).
2. A KWT Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a KWT Weboldalra látogatással, annak használata során közvetve rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. rész).

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
Összhangban a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával.
A KWT Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

3.1. Kezelt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja minden alább feltüntetett esetben a KWT felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés
Kezelt adatok köre
Adatkezelés időtartama
Adatkezelés célja


Blog hozzászólás
Név
Email
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a KWT felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban.
Hozzászólás írásának lehetővé tétele a KWT felhasználó (érintett) részére.A blogbejegyzéshez történő hozzászólás során megjelenítésre kerül a KWT felhasználó (érintett) neve, email címe viszont nem.


Tematika küldése
Név
Email
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a KWT felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban.
Tematika kérésekor, az email-ben kiküldött részletes tematikán túl, az adott modullal, illetve tananyaggal kapcsolatos ingyenes ismeretterjesztő anyagok is kiküldésre kerülnek a KWT felhasználó (érintett) részére.


Modul illetve tanfolyam megrendelése
Név
Email cím
Telefon
Számlázási név
Számlázási cím
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a KWT felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, pl. a számlázással kapcsolatos számviteli törvények alapján.
Kapcsolattartás a KWT felhasználó (érintett)-tel a megrendelés teljesítése, a számlázás, a termék hozzáférhetővé tétele céljából.


Online képzésre történő jelentkezés
Név
Email cím
Telefon
Számlázási név
Számlázási cím
Az itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg a KWT felhasználó (érintett) hozzájárulását vissza nem vonja írásban. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, pl. a számlázással kapcsolatos számviteli törvények alapján.
Képzésre történő jelentkezések nyilvántartása modulonként és tanfolyamonként abból a célból, hogy a képzés lefolytatható legyen. A KWT felhasználó (érintett) személyes adatainak megadása a magyar számviteli törvényekkel összhangban történnek. A számlán kötelezően feltnütetendő adatokat a többi KWT felhasználó (érintett) sem láthatja, nem érheti el. A KWT felhasználó (érintett) neve eltitkolását is kérheti a csoportban. Amennyiben erre vonatkozó kérés nem érkezik, a KWT felhasználó (érintett) neve megjelenik az e-learning csoportban egy zárt felületen.


Hírlevél, KWT digiképek mini tanfolyam küldése
Név
Email cím
Telefon
Számlázási név
Számlázási cím
Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a KWT felhasználó (érintett) le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.
Ingyenes információs anyagok, blogértesítők és a KWT termékekre vonatkozó promóciós, népszerűsítő, reklámüzeneteket is tartalmazó emailk kiküldése az érdeklődésüket kifejezetten kinyilvánító KWT felhasználó (érintett)-ek számára.


KWT online tanfolyami lecke értesítő
Név
Email cím
Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a KWT felhasználó (érintett) le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.
Adatkezelő a tanfolyam lebonyolításához, a felhasználói élményt segítő, lecke-értesítő email-eket küld a KWT felhasználó (érintett)-ek számára


KWT Weboldal használata során gyűjtött adatok
Technikai adatok, mint a KWT felhasználó (érintett) IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott, rendszer által automatikusan naplózott weboldalak címe.
Beállításoktól függő.
A KWT Weboldal megvalósításához és a szolgáltatásokhoz szükséges technológiák része ez a fajta adatgyűjtés. Ezekből az adatokból a KWT felhasználó (érintett) személye nem azonosítható.Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – csak a KWT felhasználó előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a KWT felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, de lehetőséget biztosít az ilyen jellegű felhasználás betiltására is.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. ezen időszak végeztével a KWT felhasználóra vonatkozó, személyes adatok törlésre kerülnek. Amennyiben a KWT felhasználó kéri az adatai törlését, illetve visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, az Adatkezelő köteles a személyes adatokat törölni (kivéve a már említett számlázással kapcsolatos jogszabályok figyelembevétele)

3.2. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

3.2.1. Cookie-k kezelése

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a KWT felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során visszaolvas. Ez a technológia független az Adatkezelő szolgáltatásától. A böngésző képes arra, hogy egy korábban elmentett sütit visszaküldjön, lehetőséget teremtve ezzel a sütit kezelő szolgáltatónak hogy az összekapcsolja a KWT felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal. ezek az adatok csak a szolgáltató tartalmára vonatkozhatnak. Nevezetesena KWT Weboldal korábbi használatával kapcsolatos sütik, megkönnyíthetik, kényelmesebbé tehetik a KWT felhasználó oldalon végzett műveleteit. de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági cookie-k.
 Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a KWT felhasználók látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a KWT Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a KWT Weboldal egyes funkciói, esetleg bizonyos alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a KWT felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi KWT felhasználó.
Az adatkezelés célja: A KWT felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

3.2.2. Sütik törlése

A KWT felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A KWT Weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy az ebben a dokumentumban megnevezett adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő semmilyen felelősségét nem vállal.
A Kreatív Webdesign Tanfolyam hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) a saját technológiájuknak megfelelően kezelik. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) szintén cookie-k segítségével tárolják, hogy a KWT felhasználó korábban mely KWT Weboldalakat látogatta meg. Adatkezelő a KWT Weboldalán bizonyos időszakokban, a fenti nagy online marketing szolgáltatóktól kapott adatok alapján személyre szabott hirdetéseket jeleníttet meg a KWT felhasználók számára. Azaz a KWT Weboldal része remarketing tevékenységnek. Ez a tevékenység a KWT Felhasználók által az alábiakban ismertethető módon letiltható.

3.2.3. Facebook cookie-k (sütik)

Ismertető a Facebook cookie-król és a letiltásukról:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

3.2.4. Google Analytics cookie-k (sütik)

Google Analytics a KWT felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói történéseket, interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Ezek olyan névtelen, összesített adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nem könnyű ugyan, de nem lehetetlen.
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a KWT megbízásából értékeli ki, és különböző riportokat állít össze a felhasználók holnaplátogatási szokásairól. A Google Analytics alkalmazás keretében továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más felhasználói adatokkal.
Információk a Google Analytics analitikai célú cookie-jairól:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

3.2.5. Google Adwords

A KWT Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja időközönként. A rendszer alapján a KWT weboldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel lehet felkeresni, illetve megtalálni. A remarketing kód is cookie-kat használ a látogatók beazonosításához. Azonban a KWT Felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat és velük a célzott, remarketing hirdetések megjelenítését is.
Információk a Google által használt cookie-król (sütikről:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

4. Adatfeldolgozás

3in1 Hosting Bt
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Adószám: 22206118-2-13
Web: https://megacp.com/
Tevékenység: tárhely szolgáltató
adatvédelmi tájékoztató: https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

Mailchimp
Web: https://mailchimp.com
Tevékenység: hírlevelek, automatikus rendszer emailek továbbítása a KWT Felhasználók számára
adatkezelési szabályzat: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Nyilvántartás, számlázás
használt nyilvántartó rendszer: http://www.ketmerleg.hu/vfp

5. Adattovábbítás

Adatkezelő semmilyen módon és indokkal nem adja át harmadik személynek a KWT Felhasználó azonosítására alkalmas személyes adatokat. Ha ez a Tájékoztató írásának midőpontjában előre nem látható okból mégis bekövetkezne, akkor erre csak a KWT Felhasználó előző írásos beleegyezésével történhet az adatátadás.

6. A KWT Felhasználó adatvédelmi jogai

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A KWT Felhasználónak joga van megismerni, kikérni és ellenőrizni a KWT által tárolt személyes adatainak kezelését. Ezen túlmenően a tárolt adatokat is bármikor kikérheti, amelyeket a különböző rendszerekben róla a KWT tárol. A KWT Felhasználó személyes adatainak megtekintésére vonatkozó kérelmét írásban köteles eljuttatni a KWT részére és az igényelt adatokat is írásban szolgáltatja az Adatkezelő.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
 kezelt adatok körének meghatározása: név, számlázási név, számlázási cím, email cím, telefonszám, igénybe vett szolgáltatástól függően,
 adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 adatforrás megjelölése.

A KWT Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok
2. helyesbítését, kiegészítését,
3. kezelésének korlátozását,
4. törlését,
5. hordozhatóságát,
6. és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az alábbiakban a 6. pontban a KWT Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogait részletezzük.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A KWT felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését írásban, melyet az Adatkezelő haladéktalanul teljesít, és erről hacsak lehet, minden olyan felet értesít, akinél a személyes adatok tárolásra kerültek.

6.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

A KWT Felhasználó írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, ha az alábbi indokok valamelyike fenn áll:
 a KWT Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát,
 az adatkezelés jogellenes,
 Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
 ha a KWT felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő indokai vagy a KWT Felhasználó indokai jogszerűek-e, addig korlátozhatja a személyes adatai kezelését.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni köteles a KWT Felhasználót.

6.4. Személyes adatok törléséhez való jog

A KWT Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a KWT Felhasználó vonatkozó összes személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
7. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte őket
8. KWT Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
9. KWT Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre
10. KWT Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen
11. KWT Felhasználó a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli
12. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A KWT Felhasználó a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés törvényi előírás.
6.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy a KWT Felhasználó megszerezhesse más rendszerekben felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait.
A KWT Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől írásban az adattovábbítást, de csak akkor köteles az Adatkezelő azt valóban továbbítani, ha meggyőződött a személyazonosságról. Ehhez szükséges, hogy KWT Felhasználó írásbeli kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, cím, telefonszám (igénybe vett szolgáltatástól függően).
Azon adatok kiadása nem kérhető,a melyeket más online marketing rendszerek elemzései tartalmaznak.
A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, de párhuzamosan az is kérhető.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A KWT Felhasználó bármilyen indokkal és időpontban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és kérheti, hogy személyes elérhetőségeire közvetlen üzletszerzés célból ne érkezhessen semmilyen megkeresés. Ha KWT Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetii Adatkezelő.
Minden egyes kiküldött email-ben az Adatkezelő lehetőséget biztosít az emil küldés megszakítására egy link segítségével. Az így leiratkozott KWT Felhasználó a továbbiakban ilyen emailt nem fog kapni.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő lehetőség szerint 5 munkanapon belül, de mindenképpen egy hónapon belül írásban tájékoztatja a KWT Felhasználót a személyes adataira vonatkozó kérelem teljesíthetőségéről, illetve teljesítéséről.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

A KWT Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Kocsis Katalin Egyéni Vállalkozó.
Levelezési cím: 1221 Budapest, Pedellus utca 58..
Email cím: kocsis.kata.virag@gmail.com
A KWT Felhasználó nem minden esetben tudja érvényesíteni ezeket a jogokat.
Ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem tudja azonosítani a KWT Felhasználót. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

• Ha az KWT Felhasználó kérelme megalapozatlan vagy túlzó esetleg jogellenes
Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat is felszámíthat
Ha a KWT Felhasználó nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Adatvédelmi incidensek, vírustámadások kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a KWT Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. Linkek

A KWT Weboldalról elérhető, esetleg ajánlott külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért a KWT nem vállal felelősséget. Azonban a jogsértőa linkeket haladéktalanul eltávolítjuk a KWT Weboldalról.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Olyan technológiákat és üzleti folyamatokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, és kezelt adatok védettek legyenek a megsemmisüléstől, a sérüléstől, illetve a jogosulatlan felhasználástól.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg.
Ennek ellenére a KWT Felhasználók elfogadják azt a tényt, hogy bár az Adatkezelő mindent megtesz az adatbiztonság érdekében, az esetleges adatvédelmi incidensekért felelősséget nem tud vállalni.
Az adatkezelő azért sem tud felelősséget vállalni, ha a KWT Felhasználó saját belépési adataival, számítógépével nem jár el körültekintően, és nem tartja be a biztonsági előírásokat, jelszavát leírja, másnak átedja, illetve nem lép ki a rendszerekből a használat után.

11. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azonban a hatályos, érvényes, aktuális Adatvédelmi Tájékoztató a KWT Weboldalán minden esetben és időben elérhető. A módosítás hatályba lépését követően a KWT Felhasználó a KWT Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, mely dokumentum az ÁSZF része. Amennyiben a módosításokat nem kívánja elfogadni, úgy a 6. ontban foglalt jogaival írásban élhet.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.