Általános jogi környezet

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Alapvető törvény, az összes olyan lényeges szabályt tartalmazza, ami a szerződő felek közötti jogviszonyt meghatározza. Így többek között az alábbi területeket szabályozza:

 • a harmadik részben rendelkezik a személyiségi jogokról,
 • kimondja a személyiségi jogok általános védelmét,
 • a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a személyes adatok védelméhez való jog, a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog,
 • a személyiségi jogok megsértésének szankcióiról rendelkezik (sérelemdíj, kártérítési felelősség),
 • tulajdonjog,
 • szerződéskötést megelőző eljárás (pl. tájékoztatási kötelezettség)
 • szerződéskötés (itt különös tekintettel az általános szerződési feltételekkel és az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó előírások)
 • teljesítés, hibás teljesítés,
 • szavatosság, jótállás stb.

Védjegyekkel kapcsolatos szabályok

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
(különösen a logók és egyéb megkülönböztető jelzések használata esetében)

 • mikor részesülhet védjegyoltalomban egy megjelölés (így különösen: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is; betű, szám; ábra, kép stb.)
 • mikor nem részesülhet védjegyoltalomban egy megjelölés
 • védjegyoltalomból eredő jogok és kötelezettségek (pl. védjegyoltalom korlátai)
 • használati szerződésre vonatkozó szabályok (védjegylicencia-szerződés)
 • védjegybitorlás
 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalára vonatkozó szabályok
 • a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
 • szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül például:
  a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
  c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
  h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
  i) a fotóművészeti alkotás,
 • a szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. – tehát a weboldal is szerzői jogi védelem alatt áll feltéve, hogy teljesülnek a fenti kritériumok
 • Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek,
 • személyhez fűződő és vagyoni jogok, a vagyoni jogokra vonatkozó felhasználási szabályok
 • törvény meghatározza mi minősül felhasználásnak (különösen: többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)
 • védelmi idő
 • szabad felhasználás szabályai (pl. Iskolai oktatás célját szolgáló felhasználás) és esetei
 • felhasználási szerződésre vonatkozó részletes szabályok (az egyik legfontosabb, hogy a törvény eltérő rendelkezése hiányában írásba kell foglalni)
 • az egyes műfajokra vonatkozó rendelkezések (pl. A számítógépi programalkotás (szoftver))
 • a szerzői jogok megsértésének következményei (polgári jogi igények támasztása)

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól

 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó mű, illetve teljesítmény (a továbbiakban együtt: mű) önkéntes műnyilvántartásba vételét [Szjt. 94/B. § (2) bek.] a szerző, illetve a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultja (a továbbiakban együtt: szerző) kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától
 • az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó legfontosabb szabályok
 • az ászf-ek hozzáférhetőségéről,
 • milyen tartalmú tájékoztatási kötelezettség terheli a szolgáltatót,
 • tartalmaz adatvédelemre vonatkozó lényeges szabályokat is (pl. milyen esetekben kezelhető hozzájárulás nélkül természetes személyazonosító adatok)
 • az elektronikus hirdetésre vonatkozó különös szabályokat (így például elektronikus hirdetésnek minősül a reklám küldése természetes személyek javára)
 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek meghatározása
 • adatkezelés jogszerőségére vonatkozó szabályok (pl. érintetti hozzájárulás, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések, jogos érdekek érvényesítése stb)
 • a hozzájárulás feltételei,
 • az érintett jogai (tájékoztatás, kommunikáció, érintetti jogok gyakorlása)
 • a tájékoztatás keretében az érintett részére bocsátandó információk (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik) – (az adatkezelési tájékoztató lényeges tartalmi elemei)
 • adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok
 • adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
 • adatbiztonság – eljárás adatvédelmi incidens esetén

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • meghatározza a GDPR és e törvény egymáshoz való viszonyát (pl. mikor kell a GDPR alkalmazni az e törvényben foglalt kiegészítésekkel)
 • a személyes adatok kezelésének alapelvei, jogalapja, általános feltételei, tisztázza az érintett jogait,
 • rendelkezik az adatkezelő és adatfeldolgozó kötelezettségeiről
 • hatósági eljárás részletes szabályait határozza meg

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 • 155.§ (4) bekezdés – süti kezelés
  – Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.
 • meghatározza, hogy reklám természetes személynek milyen feltételek mellett közölhető (pl. hírlevél küldése)
 • a törvény rendelkezik a tisztességtelen verseny tilalmáról,
 • az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmáról (pl. megtévesztés, összehasonlító reklám)
 • Gazdasági Versenyhivatalra vonatkozó szabályok

Fogyaztókra vonatkozó rendelkezések

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 • ez a törvény a vállalkozásoknak azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti
 • értelmező rendelkezések körében olyan fogalmakat határoz meg, mint az, hogy ki minősül fogyasztónak, online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés, fogyasztói jogvita, mi minősül online felületnek,
 • árak feltüntetésére és a csomagolásra vonatkozó szabályok meghatározása,
 • fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés menete, ügyfélszolgálat
 • a békéltető testületekre vonatkozó részletes szabályok (feladata: a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése)
 • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárására vonatkozó szabályok (pl. a hatóság ellenőrzi, hogy a vállalkozás eleget tett-e a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, a békéltető testületekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének)

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 • a fogyasztói szerződésre kell alkalmazni (a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésre, amikor a fogyasztó kifizeti vagy vállalja, hogy kifizeti az áru ellenértékét)
 • a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó részletes szabályok
 • a szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények előírása,
 • az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 • ez a jogszabály azért különösen fontos, mert a benne foglaltakról tájékoztatni kell a fogyasztót!
 • a fogyasztót megillető kellékszavatossági,
 • termékszavatossági igények és
 • jogszabály alapján fennálló jótállási igény érvényesítésének eljárási rendjéről

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

 • az értelmező rendelkezések körében többek között meghatározza a funkcionalitás, az integrálás, az interoperabilitás, kompatibilitás fogalmait
 • meghatározza a teljesítés szerződésszerűségének általános követelményeit,
 • az áruk adásvételére majd pedig a digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések különös szabályairól rendelkezik a rendelet (szerződésszerű teljesítés egyedi követelményei, hibás teljesítés, kellékszavatossági igények, egyéb kötelezettségek)

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 • a törvény rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályokról –
 • az áruhoz kapcsolódó,
 • a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően,
 • annak során és
 • az azt követő gyakorlatra terjed ki,
 • a törvény megmondja, hogy mit kell tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak tekinteni, ekkor milyen fogyasztói magatartást kell alapul venni,
 • megtévesztő kereskedelmi gyakorlat fogalma
 • agresszív kereskedelmi gyakorlat fogalmának meghatározása,
 • felelősségi kérdések és eljáró hatóságok
 • a törvény külön mellékletben sorolja fel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok eseteit

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 • ez a rendelet csak akkor vonatkozik a honlap tulajdonosra, ha kifejezetten tartós fogyasztási cikket értékesít a honlapon keresztül!
 • fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettség terjed ki,
 • a rendelet meghatározza a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárási rendet

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

 • a fogyasztónak megvételre kínált termék eladási árának, egységárának, valamint a szolgáltatás díjának feltüntetésére vonatkozó szabályok (különös tekintettel az árcsökkentés bejelentésére vonatkozó szabályok)

Bejelentési kötelezettség

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

 • aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni (ez vonatkozik a csomagküldő kereskedelemre is)

Jó, ha ezeket is ismered

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 • 185. Versenytárs utánzása
 • 192/A. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
 • 192/B. Iparjogvédelmi jogok megsértése

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről

 • 219.§ Személyes adattal visszaélés
 • XXXVII. FEJEZET A szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények, különösen, 384.§ Bitorlás, 385.§ Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, 388.§ Iparjogvédelmi jogok megsértése
 • 417.§ Fogyasztók megtévesztése
 • 419.§ Versenytárs utánzása

Szerző: Dr. Leszkovenné Dr. Nagy Andrea

Egyszerre érdekel a design, a marketing, a jog, a honlap- és webshopkészítés, ezért igyekszek komplex megoldásokat nyújtani az ügyfeleimnek.

Szakvizsgázott jogászként már a honlap-, webshopkészítésnél odafigyelek a jog adta keretekre, neked pedig segítek megismerni és megérteni az alkalmazandó szabályokat, hogy azoknak megfelelően, szabályosan tudd működtetni a honlapodat, webshopodat.

Olyan vállalkozókkal dolgozok együtt, akik értékelik a komplex szolgáltatásokat, mert haladni akarnak a saját szakmájukban, ezért nincs idejük próbálgatni millió lehetőséget. Nekik való az integrált megoldásokat kínáló honlap- és webshopkészítés.

Webjogi szolgáltatás webdesignereknek

Ha nem vagy biztos a dolgodban, nézd meg a kifejezetten webdesignereknek szóló egyedi jogi konzultációs csomagomat is.

Dr. Leszkovenné Dr. Nagy Andrea webjogi szolgáltatás webdesignereknek